SESJA BUDŻETOWA ODFAJKOWANA

UDOSTĘPNIJ W:

12 grudnia odbyła się XXIX sesja Rady Miasta. Jednym z punktów poruszanych na sesji było głosowanie nad planowanym budżetem na rok 2017, więc można się było spodziewać przynajmniej dyskusji na sali. Ale nic bardziej mylnego. Była to jedna z najkrótszych sesji w ostatnim czasie (nie licząc tych nadzwyczajnych). I wyglądała tak, jakby część radnych czekała tylko na spotkanie wigi-lijne, a głosowanie nad tak ważnym dokumentem było formalnością.

Nie tylko budżet był głosowany w czasie obrad. W ciągu 1:25 godziny pojawił się temat lodowiska, które ma powstać w styczniu na terenie OSiR-u w Kobyłce. Projekt pod tytułem Tam, gdzie latem jest boisko – zimą będzie lodowisko. Warto wspomnieć, iż jest to projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu w wysokości 50% wartości inwestycji. Lodowisko z bandami i wypożyczalnią łyżew może działać do +10 stopni Celsjusza, czynne od 5 do 7 godzin dziennie. Na lodowisku będzie animator dla dzieci, ale projekt przewiduje też animacje dla młodzieży i dorosłych. Korzystanie z lodowiska ma być bezpłatne, kosztować będzie natomiast wypożyczenie sprzętu (jednorazowa opłata 5 zł). Całkowity koszt projektu to 203 600 zł, w połowie dofinansowany przez Ministerstwo Sportu. Życzeniem projektodawcy jest otwarcie lodowiska na początku stycznia. Stosowną uchwałę podjęto jednogłośnie.
Nastał czas na budżet. Skarbnik miasta od-czytała uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, która orzekała o zgodności z prawem uchwały budżetowej Kobyłki. Jest to procedura standardowa, w większości przypadków opinia ta jest pozytywna w ciągu kolejnych lat. Identyczna sytuacja ma miejsce w Kobyłce, czyli budżet jest skrojony na miarę.
Występuje wymagana korelacja wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017. Chodzi tu przede wszystkim o kwoty przychodów i rozchodów jednostki, a także długu Kobyłki. Za-chowana została relacja pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu, a mówiąc prościej: wydatki bieżące nie przekraczają planowanych dochodów bieżących. RIO orzekło również, że nie zachodzą przesłanki do kwestionowania realności kwot przyjętych po stronie dochodów. Dodatkowo Skład Orzekający RIO nie zakwestionował pokrycia deficytu przychodami z emisji obligacji. Również spłata wcześniejszych zobowiązań zostanie pokryta przychodami z tychże obligacji. Czyli pod względem prawnym wszystko jest w jak najlepszym porządku. Budżet można uchwalać.
Tak właśnie się stało. Wszystkie komisje stałe w mieście pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Kobyłki na 2017 rok. W trakcie dyskusji nad projektem burmistrz Roguski zaznaczył, że budżet 2017 jest historycznym wydarzeniem, ponieważ pierwszy raz przekroczono magiczną kwotę 100 milionów złotych. Nikt ponadto głosu w dyskusji nie zabrał. Nastąpiło głosowanie, niewątpliwie jedno z najważniejszych w roku. W stosunku 14 głosów za, 0 przeciw i 4 wstrzymujących radni przegłosowali projekt budżetu 2017.
„Gratuluję panie burmistrzu, pani skarbnik, zarządowi miasta i… realizujmy budżet”
powiedziała w pierwszych słowach po głosowaniu przewodnicząca Rady Miasta Ewa Jaźwińska. Padły również podziękowania ze strony burmistrza do radnych i służb finansowych miasta na czele z panią skarbik za pracę włożoną w uchwałę budżetową. „To jest zawsze jeden z ważniejszych momentów naszej pracy” – dodał burmistrz.
Kolejnym punktem obrad było ustalenie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Mia-sto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie procesu rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich po-twierdzenia. Zgodnie z wymogami ustawy zarządca placówki szkolno – wychowawczej (tu konkretnie mowa o przedszkolach) musi wyznaczyć kryteria przyjęcia dzieci w drugim etapie rekrutacji.
Kiedy mówimy o drugim etapie rekrutacji? Wtedy, gdy uzyskamy takie same wyniki w pierwszym etapie rekrutacji, gdzie kryteria określa ustawa lub jeżeli po I etapie placów-ka dysponuje wolnymi miejscami, a inne mają nadwyżkę. Organ prowadzący określa 6 kryteriów przyjęcia i nadaje im wartości punktowe, przy czym każde może mieć inną wartość. Dodatkowo ustala niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
W roku 2017 będą to następujące kryteria (podajemy wraz z wartością punktową):
1. Droga dziecka z domu do publicznego przedszkola nie przekracza 3 km (32 pkt);
2. Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listo-pada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (16 pkt);
3. Dziecko, którego rodzice lub opiekunowie
prawni mieszkają w Kobyłce i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (8 pkt);
4. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (4 pkt);
5. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (2 pkt);
6. Dziecko, którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (1 pkt).
Odpowiednio do kryteriów wyznaczono nie-zbędne dokumenty:
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola;
2. Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata; 3. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie;
4. Oświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (uczelni) w trybie dziennym;
6. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
7. Oświadczenie prowadzącego gospodarstwo rolne poświadczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt. Rada miasta przyjęła uchwałę jednogłośnie w stosunku 17 głosów za. Na sali podczas głosowania było obecnych 17 radnych.
Analogiczna sytuacja miała miejsce w trakcie głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Warto dodać, że wszystkie ustalone kryteria konsultowane były z dyrektorami szkół. Kolejno są to (wraz z wagą punktową):
1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły podstawowej (16 pkt);
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej szkoły podstawowej (8 pkt); 3. Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają w Kobyłce i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (4 pkt);
4. Miejsce zamieszkania kandydata na tere-nie miasta Kobyłka (2 pkt).
Dokumentami potwierdzającymi powyższe kryteria są kolejno:
1. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o uczęszczaniu do szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata lub potwierdzenie przez dyrektora szkoły;
2. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o kandydowaniu do szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata;
3. Oświadczenie o rozliczaniu podatku do-chodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie;
4. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata.
Ta uchwała również została jednogłośnie zaakceptowana przez Radę Miasta.
W kolejnym punkcie obrad radni głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka”. Głos uzasadniający projekt zabrał burmistrz Grubek. Uchwała ta jest niezbędna w procesie ubiegania się o środki unijne na zagospodarowanie terenów zieleni zlokalizowanych w okolicach ul. Ręczajska – Nadarzyńska – Leśna, w okolicach Ronda Cudu nad Wisłą oraz w ciągu drogi gminnej ul. Bohaterów Ossowa. Projekt został prze-głosowany jednogłośnie.
Nadszedł czas na dyskusję i wolne wnioski. Jako pierwsza głos zabrała radna Beata Dąbrowska informując obecnych na sali o konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka pt.: „Szpotański – Duma Kobyłki”. Konkurs odbył się w związku z ogłoszeniem 2016 rokiem Stanisława Szpotańskiego. Następnie radna Małgorzata Fortuna poprosiła burmistrza o wyjaśnienie kwestii związanych z parkingiem w Ossowie. Odpowiedzi udzielił burmistrz Grubek, informując o złożeniu wniosku o dofinansowanie budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Nadarzyn oraz powierzchniowego przy ul. Napoleona. Wniosek przeszedł pozytyw-nie ocenę merytoryczną i uzyskano dofinansowanie w kwocie prawie 6 milionów zło-tych przy projekcie wartym ponad 7,5 miliona. Jak dodał burmistrz jest to informacja sprzed kilku dni, więc całkiem gorąca. Niestety, wpłynął protest niektórych mieszkańców ul. Nadarzyn. Burmistrz narzekał, że ów protest wpłynął późno, tuż przed ogłoszeniem wyników rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie. „Szkoda byłoby, gdyby protesty mało merytoryczne lub wręcz nie merytoryczne wpłynęły na kolejną inwestycję w Kobyłce”. Następnie odczytał protest mieszkańców trójkąta ulic Nadarzyn – Turowska – Poniatowskiego. Przewodnicząca Ewa Jaźwińska skwitowała: „myślę, że tu Rada jednogłośnie wyrazi swoją opinię w sprawie parkingu”. Do tablicy przywołała radną Beatę Dąbrowską, zadając pytanie wprost: czy radna jest za parkingiem? W odpowiedzi usłyszała, że radna nie miała wiedzy o planowanym proteście. „Być może spotkanie z mieszkańcami ul. Nadarzyn sprawi wycofa-nie protestu”. Burmistrz Roguski zwrócił się z apelem do mieszkańców o racjonalne podejście do planowanych inwestycji w Kobył-ce. Szczególnie do mieszkańców osiedla Turów, których protesty są problematyczne dla Rady Miasta.
Obrady zakończono życzeniami świątecznymi, które złożyła przewodnicząca Rady oraz burmistrz Robert Roguski.

Updated: 3 kwietnia, 2017 — 6:39 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme