AKTUALNOŚCI Z MIASTA

UDOSTĘPNIJ W:

12 grudnia bieżącego roku miasto Kobyłka ogłosiło zamówienie zatytułowane: sprawowanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kobyłka. W ramach przed-miotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z bieżącą konserwacją tzn. usuwaniem awarii, naprawami, wymianą lub modernizacją urządzeń oświetlenia drogowego w oparciu o zlecenie zamawiającego.
Co ciekawe – zgodnie ze szczegółowymi warunkami zamówienia mieszkańcy będą mogli zgłaszać awarię na automatyczny numer telefonu. W tym wypadku należy podać swoje imię, nazwisko i miejsce awarii. Wyłoniony wykonawca będzie miał 72 godziny na usunięcie awarii lub 12 godzin na naprawę obwodu oświetleniowego.


Dodajmy, że w Kobyłce jest w tej chwili 2930 punktów świetlnych.
2 grudnia bieżącego roku miasto Kobyłka ogłosiło przetarg dotyczący wyłonienia firmy świadczącej usługi w zakresie przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do szkoły z podziałem na części. Pierwsza obejmuje przewóz poruszających się samodzielnie dzieci na trasie Kobyłka – Kobyłka, Wołomin, druga dzieci poruszających się samo-dzielnie i na wózku na trasie Kobyłka – Warszawa, trzecia natomiast dzieci poruszające się samodzielnie na trasie Kobyłka – Ostrówek. Na wykonawcę spadnie obowiązek ustalenia optymalnego harmonogramu, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Warunki zamówienia określają również szczegółowo czas przejazdu: w części pierwszej jest to nie dłużej 30 minut, natomiast w części drugiej i trzeciej nie dłużej niż 45 minut. Kierowca we wszystkich trzech częściach zamówienia musi posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia pojazdu dla osób niepełno-sprawnych oraz opiekuna, która musi obowiązkowo posiadać udokumentowane prze-szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub co najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Funkcji kierowcy i opiekuna nie będzie można łączyć. Istotnym faktem w zamówieniu jest zapis o konieczności posiadania telefonu komórkowego przez opiekuna, tak aby rodzic lub opiekun mógł mieć w każdej chwili kontakt telefoniczny.
W nowym roku kalendarzowym w Kobyłce prawdopodobnie zmieni się odbiorca odpadów komunalnych. W wyniku ogłoszonego przetargu wygrało konsorcjum firm z Ostro-łęki: RDF Sp. z o.o. oraz PURE HOME Sp. z o.o., oferując kwotę 2 495 698,84 zł. Przedmiotem przetargu był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa PSZOK-ów i likwidacja dzikich wysypisk. W przetargu nie wzięła udziału dotychczas świadcząca usługę firma JURANT z Zielonki. Szerzej o zmianach w kolejnym numerze Kobyłczanina.
Jak podaje czasopismo branżowe Rynek Ko-lejowy PKP PLK rozpoczęła poszukiwania wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze. Na ten cel zarządca infrastruktury chce wydać 77,5 mln zł. Pozwoli to na przyspieszenie prędkości maksymalnej pociągów nawet do 200 km/h.
Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu i uzyskania dla tych dokumentów wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, decyzji i pozwoleń. W następnym etapie nastąpi wy-konanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji. PKP PLK przetarg podzieliło na dwa zadania. Pierwsze z nich dotyczy budowy dwupoziomowych skrzyżowań w Kobyłce Ossów, Kobyłce i Jasienicy Mazowieckiej. Budżet przygotowany przez zamawiającego na ten cel wynosi 44 mln zł.
Drugie zadanie związane jest z wykonaniem skrzyżowań dwupoziomowych w Łochowie i Toporze. Na ten cel zarządca infrastruktury zarezerwował w budżecie 33,5 mln zł.
Przypominamy, że według najnowszych ustaleń w Ossowie powstanie wiadukt drogo-wy. Tunel drogowy planowany jest natomiast w Kobyłce. Maksymalny czas przewidziany na realizację zamówienia to 32 miesiące, zatem inwestycja powinna zakończyć się maksymalnie w 2020 roku. Burmistrz Roguski jest jednak optymistą i prognozuje zakończenie prac w Kobyłce i Ossowie na 2019 rok. Serdecznie tego życzymy.
Termin składania ofert upłynie 10 stycznia 2017 roku.
12 grudnia odbyła się XXIX sesja Rady Miasta w Kobyłce, poświęcona głównie budżetowi na rok 2017, chociaż nie był to jedyny temat. Szerzej o sesji wewnątrz numeru.
KRIS

 

Updated: 3 kwietnia, 2017 — 6:48 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme