Nawet za cenę wyciągania… NASZYCH PIENIĘDZY!

UDOSTĘPNIJ W:

12 września podczas sesji Rady Miasta Kobyłka Przewodnicząca E. Jaźwińska wypowiedziała słowa, które sugerowały jakoby Radni Powiatowi wyciągali jakieś pieniądze z kobyłkowskiego budżetu. Dotarliśmy do odpowiedzi na interpelację w tej sprawie, którą podpisał nasz Starosta Kazimierz Rakowski.

 

A oto treść tej odpowiedzi:

„W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.10.2016 r. dotyczącą wypowiedzi przewodniczącej Rady Miasta Kobyłka Ewy Jaźwińskiej na sesji z dnia 12.09.2016 r. oraz zadanych w nawiązaniu do niej pytań informuję:

l. Budżet Powiatu i plan finansowy konstruowany jest w oparciu o wnioski przygotowywane przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne Powiatu. We wnioskach tych określane są potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem zdiagnozowane przez służby Powiatu, oraz zgłaszane przez rozmaite organy, instytucje lub osoby.

W zakresie zadań inwestycyjnych, których dotyczyła prawdopodobnie wypowiedź Pani przewodniczącej, procedura sporządzania budżetu przebiega w sposób podobny tj. do 15 września do Starostwa Powiatowego w Wołominie składane są wnioski radnych, wójtów, burmistrzów i mieszkańców. Wnioski te zostają zgrupowane po wstępnej ocenie przez wydział merytoryczny w odpowiednie zestawienie i przekazywane są do wydziału finansowo-księgowego, który na podstawie wszystkich otrzymanych z jednostek organizacyjnych wniosków, przygotowuje wstępny projekt budżetu, który z kolei, w toku uzgodnień między Członkami Zarządu, Radnymi Powiatowymi, Burmistrzami, Wójtami itd. ostatecznie prowadzi do przygotowania projektu budżetu Powiatu na kolejny rok.

Zgodnie z obowiązująca od wielu lat praktyką, Powiat zwraca się do samorządów gmin o udzielanie wsparcia finansowego na zadania związane z przebudową dróg powiatowych położonych na ich terenie. Praktyka ostatnich lat wypracowała ustalenia, z których wynika, iż dofinansowanie takie wynosi do 50% przy budowie chodnika, 15-30% przy rozbudowie drogi. Należy jednak zaznaczyć, iż dofinansowanie zadania przez Gminę nie jest warunkiem niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego. Przekazane środki pozwalają często realizować zadania szybciej. Z pewnością deklaracje dofinansowania konkretnego zadania wpływają korzystnie na decyzję o jego umieszczeniu w planie wydatków.

Warto zwrócić uwagę, iż środki, które przekazuje gmina, stanowią często pokrycie dodatkowych kosztów jakie musi ponosić zarządca drogi w związku z jej przebudową. Taka sytuacja dotyczy dróg, w których umieszczone są gminne urządzenia tj. wodociąg i kanalizacja. Przebudowa takiej drogi jest ewidentnie droższa niż takiej, w której urządzenia takie nie są zlokalizowane. Również bieżące utrzymanie tego typu drogi generuje wyższe koszty, które przecież w praktyce nie są refundowane przez gminę. Sprawa dofinansowania chodnika wynika z faktu, iż potrzeby budowy kolejnych odcinków chodnika zgłaszają głównie samorządy gminne pod presją mieszkańców. Powiat nie jest w stanie finansować ze środków własnych wszystkich zgłaszanych potrzeb i dlatego wnosi o dofinansowanie budowy przez gminy, aby przyspieszyć realizacje zadań i spełnić tym samym oczekiwania mieszkańców.

Należy zaznaczyć, iż na terenie Miasta Kobyłka realizowanych było wiele zadań, których Gmina nie dofinansowywała. Wiele z zadań które otrzymało dofinansowanie gminy było dotowane na poziomie niższym niż wyżej opisano.

2. W ocenie Zarządu Powiatu, określenie „wyciąganie pieniędzy” jest zdecydowanie krzywdzące. Każdorazowo środki przekazane przez Gminę służą konkretnym zadaniom realizowanym na jej terenie, o które Gmina zabiega uznając je za istotne z jej punktu widzenia. Wykorzystane środki przyczyniają się niewątpliwie do poprawy warunków życia mieszkańców danej gminy, umożliwiają poprawę warunków komunikacji a w sytuacji budowy chodników, głównym beneficjentem korzyści są mieszkańcy Gminy.

Należy zaznaczyć, iż każdorazowo przekazanie środków następuje na podstawie porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Kobyłka, lecz po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy. To Radni Gminy decydują o woli dofinansowania i w swoim głosowaniu wyrażają gotowość udzielania dofinansowania. Podejmowane decyzje o dofinansowaniu w ocenie Radnych muszą być więc właściwe i zgodne z prawem. Służą mieszkańcom, spełniają ich oczekiwania i nie wynikają z przymusu Powiatu.

Warto zwrócić uwagę iż Powiat również dostrzega potrzeby Gminy.

W 2016 r. Rada Powiatu podjęła decyzję o gotowości przekazania kwoty 920 tys. zł. z budżetu powiatu w 2017r, w celu dofinansowania zadania „ Budowa drogi Gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala W Kobylce.”

O co więc chodzi Pani przewodniczącej, i czy nie czuje się współwinna „wyciąganiu pieniędzy” skoro to rada pod JEJ przewodnictwem wyraża każdorazowo zgodę na pomoc powiatowi i dopiero potem miasto może współfinansować takie inwestycje.

Postanowiliśmy spraw-dzić ile takich pomocy było w ubiegłym roku. Jakie pieniądze Miasto Kobyłka przeznaczyło na wsparcie inwestycji powiatowych. Dotarliśmy do kolejnej odpowiedzi na interpelację dotyczącą inwestycji powiatowych w Kobyłce.

Oto fragment odpowiedzi i tabela obrazująca całą sprawę:

„W roku 2015 Powiat Wołomiński zrealizo-wał na terenie Gminy Kobyłka niżej wymienione zadania inwestycyjne:

-Przebudowa chodnika w ul. Załuskiego w Kobyłce,

– Przebudowa chodnika w ul. Szerokiej w Kobylce,

– Modernizacja ul. Poniatowskiego, gm. Kobyłka.

Jednocześnie informuję, że oprócz zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Kobyłka przeprowadzone zostały prace remontowe, które obejmowały:

-Wykonanie nakładki bitumicznej ul. Napoleona w Kobyłce,

-Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4353W ul. Wołomińskiej na odcinku od ul. Gen. Szyszko — Bohusza do ul. Żymirskiego,

-Wykonanie nakładki bitumicznej w msc. Nadma, ul. Stara.”

Jak widać („na załączonym obrazku”) w powyższej tabeli miasto oczywiście wspiera Powiat z czego bardzo się należy cieszyć ale są realizowane też takie prace w których Gmina Kobyłka nie bierze żadnego udziału. Mieszkańcy natomiast nie interesują się kto z kim potrafi czy nie potrafi się dogadać. Mieszkańcy chcą dobrych ulic i chodników wydaje się że nawet za cenę wyciągania … NASZYCH PIENIĘDZY!

Paweł Majkowski

 

Updated: 21 marca, 2017 — 10:20 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme