KTO I DLACZEGO KONTROLOWAŁ PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOBYŁCE?

UDOSTĘPNIJ W:

W styczniu br. zwracając się do Burmistrza Miasta Kobyłka w trybie ustawy o dostępie o informacji publicznej otrzymaliśmy protokół z kontroli Przedszkola Nr 1 w Kobyłce. Kontrolę jednoosobowo przeprowadziła Pani  Edyta Zbieć.

Kontrola Przedszkola została przeprowadzona
w okresie od dnia: 30.09.2013r. do 31.10.2013r.

Przedmiotem podjętych działań było przeprowadzenie kontroli prawidłowości przestrzegania przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie zakupu żywności w latach 2009-2013 w Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce.

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolująca wykazała pewne niepokojące sytuacje w działalności Przedszkola, między innymi zarzuciła Pani Dyrektor Przedszkola :

naruszenie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych (poprzez dzielenie zamówienia publicznego na części, nie przestrzeganie przepisów prawa o zamówieniach publicznych
w zakresie ustalania wartości zamówienia twierdząc, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością),

naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny
z zachowaniem zasad:

uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów”),

naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. – „naruszaniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalanie wartości zamówienia publicznego (lub jego części) jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.”

 

 

Powyższe nieprawidłowości, dotyczą wydatków ponoszonych przez Dyrektora Przedszkola Nr 1 na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci. Jak wynika z protokołu  kontroli, w latach 2009-2013 ( I półrocze)  czyli przez niemalże 5 lat, Pani Dyrektor wydatkowała środki publiczne nie przestrzegając przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Dokonywała podziału zamówienia na części i składała jedynie zapytania ofertowe do wybranych sklepów, a w efekcie uniknęła przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola. Dopiero w roku 2013 – w dniu 23 lipca (po niemal 5 latach) został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce”.

 

Jakim cudem jednoosobowa kontrola, spoza gminy, w ciągu jednego miesiąca była w stanie wykazać nieprawidłowości, których  Burmistrz Roguski i jego ekipa w postaci  właściwych pracowników Urzędu i 11 radnych mających większość
w Radzie Miasta – nie byli w stanie się zainteresować i wykryć przez prawie 5 lat.

Gdzie w tym wszystkim znajdują się wysoko płatne stanowiska, którym swego czasu Burmistrz przypisał  nadzór nad funkcjonowaniem jednostek podległych gminie tj. Sekretarz Miasta -Piotr Grubek , a następnie po nim Sekretarz Miasta,
a wcześniej kierownik Wydziału Oświaty Karina Jaźwińska, która  w ubiegłym roku latem została awansowana (czyżby w nagrodę ?) na Zastępcę Burmistrza.

Burmistrz dysponuje też Wydziałem Oświaty (….) z dwiema osobami pełniącymi obowiązki Kierownika. Dysponuje też utworzonym  „silnym” Wydziałem ds. zamówień publicznych, w których zatrudnione są aż trzy osoby w tym:   pełniący obowiązki  Kierownik Wydziału.

 

Ponadto należy wspomnieć, że Rada Gminy  obowiązkowo tworzy specjalną komisję ds. kontroli tj. Komisję  Rewizyjną,  która jest, jak czytamy
w Statucie Gminy Kobyłka:  „powołana w imieniu Rady do kontroli działalności Burmistrza i gminnych  jednostek organizacyjnych. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie  kontroli.”

Ponadto Rada Miejska  w Kobyłce utworzyła Komisję ds. Oświaty (…), która również posiada kompetencje  kontrolne.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Rada oraz wszystkie komisje stałe Rady złożyły sprawozdanie za działalność w 2013 roku. W żadnym z nich nie znajdziemy informacji na temat sytuacji w kobyłkowskim przedszkolu.

 

    Panie Burmistrzu dysponuje Pan coraz bardziej imponującym  kapitałem ludzkim w postaci ponad 100 pracowników  Urzędu.  Ma Pan do dyspozycji masę  rozbudowanych  służb kontrolnych. Niech bez komentarza pozostanie fakt, że człowiek z zewnątrz  w ciągu 1 miesiąca wykazuje wieloletnie nieprawidłowości 
w Przedszkolu.

 

RED

 {jcomments on}

Updated: 19 lutego, 2014 — 2:52 pm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme