Żółwie tempo?

UDOSTĘPNIJ W:

Oprócz Konstytucji RP i ustawy o samorządzie gminnym, statut gminy jest najważniejszym aktem prawnym decydującym o ustroju gminy. Przepisy zawarte w statucie decydują o zakresie działania i zadaniach gminy. Statut gminy, jako przesądzający o wewnętrznym ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych jest aktem prawa miejscowego.  Ten najważniejszy akt gminny, nazywany  „Gminną Konstytucją”  uchwalany jest przez radę gminy.

 

Statut powinien również określać  zasady dostępu do związanych z działalnością  jednostki dokumentów (art. 11b ust. 3), a także zasady i tryb działania komisji rewizyjnej, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy (rady gminy i burmistrza),  zasady tworzenia komisji rady, klubów radnych. W statucie gminy powinny być uregulowane m.in. zasady tworzenia, łączenia,   podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych gmin: sołectw, dzielnic, osiedli i innych. Statut określa także uprawnienia jednostek pomocniczych  do prowadzenia gospodarki finansowej  w ramach budżetu gminy.

Uchwalony przez radę statut gminy podlega opublikowaniu we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statut gminy powinien być na bieżąco aktualizowany, w sytuacji niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w sytuacji  konieczności doprecyzowania niektórych zasad funkcjonowania gminy.

Jak wygląda nasza „Gminna Konstytucja”
w Kobyłce?

Próżno szukać tego najważniejszego aktu prawa miejscowego na stronie internetowej miasta. Jego ranga mogłaby być w ten sposób właściwie podkreślona. skoro np. od wielu lat widnieje na stronie internetowej gminy  pusta  zakładka „Inwestycje bieżące” a po kliknięciu myszką  „inwestycje zakończone”- dane umieszczone w BIP według stanu na dzień 04.11.2013r.

Wchodzimy do miejskiego BIP – u i tam  odnajdujemy uchwałę Rady Miejskiej w Kobyłce Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka. Okazuje się, że od tego czasu statut był wielokrotnie nowelizowany. I cóż pozostało? Tylko szukać kolejnych zmian, ale jednolitego tekstu brak.

Dopiero w 2011 roku zauważono ten problem i sporządzono uchwałę Rady Miejskiej w Kobyłce Nr V/44/11 z dnia 14 kwietnia 2011r. cyt .wyciąg z uchwały:

„§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Miejskiej w Kobyłce do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Kobyłka w następującym składzie:(5 osób – dopisek redakcji)

 

§2. 1. Zadaniem komisji jest sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Gminy Kobyłka,   uwzględniającego znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Komisja zostaje powołana na okres: od dnia 14 kwietnia 2011 r. do czasu opublikowania Statutu Gminy Kobyłka w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Komisja przedstawi Radzie jednolity tekst projektu Statutu Gminy Kobyłka  w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.”

 

Ponieważ minął rok, a jednolitego tekstu Statutu  nie uchwalono, Rada Miejska w Kobyłce podjęła kolejną uchwałę, cytujemy  poniżej jej treść:

„UCHWAŁA NR XVII/179/12

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE

z dnia 24 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kobyłce do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Kobyłka

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 i § 41 Statutu Gminy Kobyłka stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597- z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kobyłce do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Kobyłka
wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Komisja po zakończeniu prac przedstawi Radzie jednolity tekst projektu Statutu Gminy Kobyłka.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga opublikowania na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
Kobyłka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Jaźwińska

 

Wchodzimy do Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta w Kobyłce w dniu 04.11.2013r. Niestety, Rada Miejska w Kobyłce, do dnia dzisiejszego nie opracowała tekstu jednolitego Statutu Gminy. Próżno szukać przeciętnemu mieszkańcowi aktualnego tekstu tego aktu. Opublikowany jest  nadal ten z 2003r. A minęło już ponad 10 lat od jego uchwalenia. Czyżby w naszej gminie czas stanął w miejscu?

RED

 {jcomments on}

Updated: 22 grudnia, 2013 — 9:20 am

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KOBYŁCZANIN Frontier Theme